การแก้ปัญหาการส่งงานในรายวิชากิจกรรมแนะแนว โดยใช้วิธีการส่งงานผ่านระบบห้องเรียนออนไลน์ (Google Classroom) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา

: ชื่อผู้วิจัย นาง ชัญญานุช ทาปัน
: ตำแหน่ง ครู
: ประถม - มัธยมศึกษา
: ปี 2565
: 911

logo onec

บทคัดย่อ (Abstract)

ชื่อเรื่อง การแก้ปัญหาการส่งงานในรายวิชากิจกรรมแนะแนว โดยใช้วิธีการส่งงานผ่านระบบ
ห้องเรียนออนไลน์ (Google Classroom) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2564 โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา
ปีการศึกษา 2564 (ภาคเรียนที่ 2)
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการพัฒนาพฤติกรรมด้านเพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น และนักเรียนส่งงานและมีส่วนร่วมกับ ของกเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่6/3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ ใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าร้อยละ ข้อมูลโดยใช้Microsoft Excel ผลการวิจัยพบว่า


1. ภายหลังการเข้ารวมกลุ่มสัมพันธ์ นักเรียนในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีคะแนนความมีวินัย ในตนเองไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

2. ก่อนและหลังการเข้ารวมกลุ่มสัมพันธ์ นักเรียนในกลุ่มทดลองมีคะแนนความมีวินัยในตนเอง สูงขึ้นกว่าก่อนการเข้าร่วมกลุ่มสัมพันธ์ อย่างมีนัยสำคัญสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3.กลุ่มควบคุมมีคะแนนความมีวินัยในตนเองก่อนและหลังการเข้าร่วมกลุ่มสัมพันธ์
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

`

การแก้ปัญหาการส่งงานในรายวิชากิจกรรมแนะแนว โดยใช้วิธีการส่งงานผ่านระบบห้องเรียนออนไลน์ (Google Classroom) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.

งานวิจัยล่าสุด