ผลการค้นหาพบจำนวน 9 รายการ
new1

: ชื่อ นางสาว กนกวรรณ หาญเสนา

: ตำแหน่ง ครู
: หน่วยงาน โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม
new1

: ชื่อ นางสาว จรรยาภรณ์ โชคชัยฐานนันท์

: ตำแหน่ง
: หน่วยงาน สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
new1

: ชื่อ นางสาว จอมหทยาสนิท พงษ์เสฐียร

: ตำแหน่ง นักวิชาการ
: หน่วยงาน สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
new1

: ชื่อ นาย จักเรศ เมตตะธำรงค์

: ตำแหน่ง อาจารย์
: หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
new1

: ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญรัตน์ แผลงศร

: ตำแหน่ง อาจารย์
: หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
new1

: ชื่อ นางสาว ปิยะธิดา พรพาอภิรมย์

: ตำแหน่ง
: หน่วยงาน สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
new1

: ชื่อ นาย วุฒิศักดิ์ บุญแน่น

: ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ
: หน่วยงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
new1

: ชื่อ นาย ศักดิ์ชาย ขวัญสิน

: ตำแหน่ง ครู
: หน่วยงาน โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ
new1

: ชื่อ นางสาว อรณี พูนศรีธนากูล

: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: หน่วยงาน สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา


สมาชิกใหม่
  • new1
  • new1
  • new1
  • new1
  • new1