คู่มือการใช้งาน

yes การสมัครสมาชิก

๑) สมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยพิมพ์ www.thaiedresearch.org แล้วเลือก " สมัครสมาชิก"

๒) กรอกข้อมูลใบสมัครให้ครบถ้วนตามแบบฟอร์มออนไลน์ แล้วยืนยันสมัครสมาชิก

yes สิทธิประโยชน์

๑) สิทธิในการส่งผลงานวิจัยเข้าสู่การพิจารณาของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เพื่อนำไปสู่การเผยแพร่  ผลงานต่อสาธารณชนโดยผ่านเวทีนำเสนอผลงานวิจัยแบบออนไลน์ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (www.thaiedresearch.org)

๒) สิทธิในการสืบค้นข้อมูลในฐานข้อมูลเพื่องานวิจัยทางการศึกษา ซึ่งเป็นแหล่งรวมผลงานวิจัยที่ผ่านการคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ และเวทีนำเสนอผลงานวิจัยแบบออนไลน์ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา


งานวิจัยล่าสุด