new1

: ชื่อ นาย Super Admin

: ตำแหน่ง Position
: หน่วยงาน Workname

ผลงานวิจัย
36
เรื่อง

การพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อเป็นโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครูของมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
: ชื่อเรื่อง การพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อเป็นโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครูของมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์

: ชื่อผู้วิจัย อิสระ ทับสีสด,จรีรัตน์ สุวรรณ์,เชาวฤทธิ์ จั่นจีน

: ตำแหน่ง Position
: ครูและบุคลากรทางการศึกษา
: ปี 2550
: 154
การวิจัยพัฒนาการใช้คำถามสร้างสรรค์ของครูปฐมวัยในจังหวัดอุตรดิตถ์
: ชื่อเรื่อง การวิจัยพัฒนาการใช้คำถามสร้างสรรค์ของครูปฐมวัยในจังหวัดอุตรดิตถ์

: ชื่อผู้วิจัย มารศรี ญาณะชัย

: ตำแหน่ง Position
: ปฐมวัย
: ปี 2550
: 129
การศึกษาศักยภาพของสถาบันราชภัฎอุตรดิตถ์
: ชื่อเรื่อง การศึกษาศักยภาพของสถาบันราชภัฎอุตรดิตถ์

: ชื่อผู้วิจัย สิทธิชัย หาญสมบัติ

: ตำแหน่ง Position
: อุดมศึกษา
: ปี 2550
: 150

สมาชิกใหม่
  • new1
  • new1
  • new1
  • new1
  • new1