รายงานการวิจัยการศึกษาแนวทางการพัฒนากฎหมายการศึกษา เพื่อการบริหารจัดการการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ กรุงเทพฯ

: ชื่อผู้วิจัย ดร.วรกาญจน์ สุขสดเขียว
: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: กฎหมายการศึกษา
: ปี 2560
: 789

logo onec
`

รายงานการวิจัยการศึกษาแนวทางการพัฒนากฎหมายการศึกษา เพื่อการบริหารจัดการการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ กรุงเทพฯ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.