รายงานการประเมินโครงการนวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้ครูสู่มาตรฐานสากล โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

: ชื่อผู้วิจัย นาง วรรณพัทร ซื่อตรง
: ตำแหน่ง รองผุู้อำนวยการ
: ครูและบุคลากรทางการศึกษา
: ปี 2565
: 138

logo onec

บทคัดย่อ (Abstract)

การประเมินโครงการนวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้ครูสู่มาตรฐานสากล โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
จังหวัดสุพรรณบุรี โดยใช้รูปแบบการประเมิน CIPPIEST Model (Stuffbeam. 2007, Stufflebeam. 2015, เชาว์ อินใย. 2555, รัตนะ บัวสนธ์. 2556, ศิริชัย กาญจนวาสี. 2558.) การประเมินครั้งนี้ ดำเนินการใน
ปีการศึกษา 2563-2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการนวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้ครู
สู่มาตรฐานสากล โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี 1) ด้านบริบท 2) ด้านปัจจัยนำเข้า
3) ด้านกระบวนการ 4) ด้านผลผลิต 5) ด้านผลกระทบ 6) ด้านประสิทธิภาพ 7) ด้านความยั่งยืน และ
8) ด้านการถ่ายโยงความรู้
ผลการวิจัย
1. ผลการประเมินโครงการนวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้ครูสู่มาตรฐานสากล โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี ด้านบริบท พบว่า
- โครงการนวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้ครูสู่มาตรฐานสากล โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี มีความสอดคล้องกับแนวนโยบายการจัดการศึกษาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือต้นสังกัด
- โรงเรียนมีความพร้อม เกี่ยวกับความเหมาะสมและคาดหวังต่อโครงการนวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้ครูสู่มาตรฐานสากล โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
2. ผลการประเมินโครงการนวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้ครูสู่มาตรฐานสากล โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี ด้านปัจจัยนำเข้า พบว่า
- โรงเรียนมีความพร้อมด้านปัจจัยนำเข้า ได้แก่ ด้านบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และการบริหารจัดการในการดำเนินงานโครงการนวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้ครูสู่มาตรฐานสากล
3. ผลการประเมินโครงการ นวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้ครูสู่มาตรฐานสากลโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี ด้านกระบวนการพบว่า
- ครูมีความพยายามในการปฏิบัติงานตามโครงการนวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้ครูสู่มาตรฐานสากล โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
4. ผลการประเมินโครงการนวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้ครูสู่มาตรฐานสากล โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี ด้านผลผลิต
4.1 ผลการปฏิบัติงานของครูโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
4.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยรวมสูงขึ้น
5. ผลการประเมินโครงการนวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้ครูสู่มาตรฐานสากล โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี ด้านผลกระทบ พบว่าพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการใช้นวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้ในระดับมากที่สุด
6.ผลการประเมินโครงการนวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้ครูสู่มาตรฐานสากล โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี ด้านประสิทธิผล พบว่า ครูมีพฤติกรรมการใช้นวัตกรรมและสื่อของครูอย่างคุ้มค่าและมีความพึงพอใจ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
7. ผลการประเมินโครงการนวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้ครูสู่มาตรฐานสากล โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี ด้านความยั่งยืน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
8. ผลการประเมินโครงการนวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้ครูสู่มาตรฐานสากล โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี ด้านการถ่ายโยงความรู้ พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
9. ผลการประเมินความพึงพอใจโครงการนวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้ครูสู่มาตรฐานสากล
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี ในภาพรวมบุคลากรโรงเรียนมีความพึงพอใจต่อโครงการนวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

`

รายงานการประเมินโครงการนวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้ครูสู่มาตรฐานสากล โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.