new1

: ชื่อ นางสาว อรณี พูนศรีธนากูล

: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: หน่วยงาน สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ผลงานวิจัย
361
เรื่อง

การพัฒนากลไกขับเคลื่อนระบบการผลิตและพัฒนาครูสมรรถนะสูงสำหรับประเทศไทย 4.0
: ชื่อเรื่อง การพัฒนากลไกขับเคลื่อนระบบการผลิตและพัฒนาครูสมรรถนะสูงสำหรับประเทศไทย 4.0

: ชื่อผู้วิจัย ศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ

: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: ครูและบุคลากรทางการศึกษา
: ปี 2561
: 2916
การวิจัยและพัฒนารูปแบบ กลไกการเสริมสร้างวินัยในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านความรับผิดชอบและการตรงต่อเวลา
: ชื่อเรื่อง การวิจัยและพัฒนารูปแบบ กลไกการเสริมสร้างวินัยในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านความรับผิดชอบและการตรงต่อเวลา

: ชื่อผู้วิจัย ผศ.ดร.ฤตินันท์ สมุทร์ทัย

: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: ประถม - มัธยมศึกษา
: ปี 2561
: 2288
การสร้างและพัฒนาแบบวัดการปรับตัวด้านการเรียนสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
: ชื่อเรื่อง การสร้างและพัฒนาแบบวัดการปรับตัวด้านการเรียนสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

: ชื่อผู้วิจัย วุฒิชัย จงคำนึงศีล

: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: อุดมศึกษา
: ปี 2561
: 186
รายงานการวิจัย อนาคตภาพของการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาตามความต้องการของตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนาประเทศ
: ชื่อเรื่อง รายงานการวิจัย อนาคตภาพของการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาตามความต้องการของตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนาประเทศ

: ชื่อผู้วิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.ปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์

: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: อาชีวศึกษา
: ปี 2561
: 1727
รายงานการวิจัยเปรียบเทียบเพื่อพัฒนานโยบาย เรื่อง การส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้สูงอายุในประเทศไทย
: ชื่อเรื่อง รายงานการวิจัยเปรียบเทียบเพื่อพัฒนานโยบาย เรื่อง การส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้สูงอายุในประเทศไทย

: ชื่อผู้วิจัย ดร.รุ่ง แก้วแดง

: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: นโยบายการศึกษา
: ปี 2561
: 1136
รายงานผลการสังเคราะห์ ผลการวิจัยและพัฒนารูปแบบ กลไกการเสริมสร้างวินัยในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
: ชื่อเรื่อง รายงานผลการสังเคราะห์ ผลการวิจัยและพัฒนารูปแบบ กลไกการเสริมสร้างวินัยในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

: ชื่อผู้วิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี แย้มกสิกร

: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: ประถม - มัธยมศึกษา
: ปี 2561
: 987
รายงานวิจัย การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ
: ชื่อเรื่อง รายงานวิจัย การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ

: ชื่อผู้วิจัย ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์

: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: หลักสูตรและการเรียนรู้
: ปี 2561
: 1272

สมาชิกใหม่
  • new1
  • new1
  • new1
  • new1
  • new1