การพัฒนากลไกขับเคลื่อนระบบการผลิตและพัฒนาครูสมรรถนะสูงสำหรับประเทศไทย 4.0
-

: ชื่อผู้วิจัย ศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ
: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: ครูและบุคลากรทางการศึกษา
: ปี 2561
: 2730

logo onec
`

การพัฒนากลไกขับเคลื่อนระบบการผลิตและพัฒนาครูสมรรถนะสูงสำหรับประเทศไทย 4.0- is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.