new1

: ชื่อ นางสาว ปิยะธิดา พรพาอภิรมย์

: ตำแหน่ง
: หน่วยงาน สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ผลงานวิจัย
65
เรื่อง

รายงานการวิจัย แนวโน้มภาพอนาคตการศึกษาและการเรียนรู้ของไทยในปี พ.ศ. 2573
: ชื่อเรื่อง รายงานการวิจัย แนวโน้มภาพอนาคตการศึกษาและการเรียนรู้ของไทยในปี พ.ศ. 2573

: ชื่อผู้วิจัย ผศ.ดร.สุชีรา มะหิเมือง

: ตำแหน่ง
: หลักสูตรและการเรียนรู้
: ปี 2559
: 9928
รายงานการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย สังเคราะห์ภาพรวม
: ชื่อเรื่อง รายงานการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย สังเคราะห์ภาพรวม

: ชื่อผู้วิจัย อาจารย์วิภาวรรณ สุนทรจามร

: ตำแหน่ง
: หลักสูตรและการเรียนรู้
: ปี 2559
: 10921
รายงานการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศ การศึกษานอกระบบ
: ชื่อเรื่อง รายงานการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศ การศึกษานอกระบบ

: ชื่อผู้วิจัย อาจารย์วิภาวรรณ สุนทรจามร

: ตำแหน่ง
: หลักสูตรและการเรียนรู้
: ปี 2559
: 1297
รายงานการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศ ระดับประถมศึกษา
: ชื่อเรื่อง รายงานการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศ ระดับประถมศึกษา

: ชื่อผู้วิจัย อาจารย์วิภาวรรณ สุนทรจามร

: ตำแหน่ง
: ประถม - มัธยมศึกษา
: ปี 2559
: 4888
รายงานการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศ ระดับมัธยมศึกษา
: ชื่อเรื่อง รายงานการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศ ระดับมัธยมศึกษา

: ชื่อผู้วิจัย อาจารย์วิภาวรรณ สุนทรจามร

: ตำแหน่ง
: ประถม - มัธยมศึกษา
: ปี 2559
: 2721
รายงานการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศ ระดับอาชีวศึกษา
: ชื่อเรื่อง รายงานการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศ ระดับอาชีวศึกษา

: ชื่อผู้วิจัย อาจารย์วิภาวรรณ สุนทรจามร

: ตำแหน่ง
: อาชีวศึกษา
: ปี 2559
: 2617
รายงานการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศ ระดับอุดมศึกษา
: ชื่อเรื่อง รายงานการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศ ระดับอุดมศึกษา

: ชื่อผู้วิจัย อาจารย์วิภาวรรณ สุนทรจามร

: ตำแหน่ง
: อุดมศึกษา
: ปี 2559
: 2800
รายงานการวิจัยแนวทางการพัฒนาระบบการสะสมหน่วยการเรียนรู้ ระดับศึกษาขั้นพื้นฐาน
: ชื่อเรื่อง รายงานการวิจัยแนวทางการพัฒนาระบบการสะสมหน่วยการเรียนรู้ ระดับศึกษาขั้นพื้นฐาน

: ชื่อผู้วิจัย ผศ.ดร. พิณสุดา สิริธรังศรี

: ตำแหน่ง
: หลักสูตรและการเรียนรู้
: ปี 2558
: 1509

สมาชิกใหม่
  • new1
  • new1
  • new1
  • new1
  • new1