การเปลี่ยนรูปของความรู้อันเป็นผลจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในทางวิทยาศาสตร์ศึกษา: กรณีศึกษาเชิงประจักษ์จากนักศึกษาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
Knowledge Transformation in the Use of Information Technology in Science Education: An Empirical Case Study of Preservice Science Teachers and Secondary School Students

: ชื่อผู้วิจัย ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์
: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: เทคโนโลยีการศึกษา
: ปี 2554
: 882

logo onec

บทคัดย่อ (Abstract)

-