การพัฒนารูปแบบการนำทางและลักษณะตัวนำทางสำหรับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง
THE DEVELOPMENT OF E-BOOK NAVIGATION MODEL AND NAVIGATOR CHARACTERS FOR SELF-STUDY

: ชื่อผู้วิจัย นางณัฐญา นาคะสันต์
: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: เทคโนโลยีการศึกษา
: ปี 2553
: 2018

logo onec
`

การพัฒนารูปแบบการนำทางและลักษณะตัวนำทางสำหรับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองTHE DEVELOPMENT OF E-BOOK NAVIGATION MODEL AND NAVIGATOR CHARACTERS FOR SELF-STUDY is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.