การพัฒนารูปแบบการนำทางและลักษณะตัวนำทางสำหรับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง
THE DEVELOPMENT OF E-BOOK NAVIGATION MODEL AND NAVIGATOR CHARACTERS FOR SELF-STUDY

: ชื่อผู้วิจัย นางณัฐญา นาคะสันต์
: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: เทคโนโลยีการศึกษา
: ปี 2553
: 1309

logo onec

บทคัดย่อ (Abstract)

-งานวิจัยล่าสุด