การพัฒนาแรงจูงใจในการเรียนวิชาแนะแนวของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการใช้สื่อภาพยนตร์
The Increasing of Matthayomsuksa 3 Students’ Motivation for Guidance Activities by Using Movie Media

: ชื่อผู้วิจัย นางสาว พันธีตรา สามารถ
: ตำแหน่ง อาจารย์
: ประถม - มัธยมศึกษา
: ปี 2562
: 660

logo onec

บทคัดย่อ (Abstract)

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบแรงจูงใจในการเรียนวิชาแนะแนวของนักเรียนที่ได้รับการพัฒนาโดยการใช้สื่อภาพยนตร์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการพัฒนาแรงจูงใจในการเรียนวิชาแนะแนวของนักเรียน จำนวน 70 คน สุ่มอย่างง่ายแบ่งเป็นสองกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบวัดแรงจูงใจในการเรียน และแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อภาพยนตร์เพื่อพัฒนาแรงจูงใจในการเรียนวิชาแนะแนว สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย , ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานใช้ t-test dependent samples และ t-test Independent samples
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. นักเรียนที่ได้รับการพัฒนาโดยการใช้สื่อภาพยนตร์มีคะแนนค่าเฉลี่ยแรงจูงใจในการเรียนวิชาแนะแนวหลังการทดลอง สูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. นักเรียนที่ได้รับการพัฒนาโดยการใช้สื่อภาพยนตร์มีค่าเฉลี่ยคะแนนแบบวัดแรงจูงใจในการเรียนวิชาแนะแนวก่อนการทดลอง และหลังการทดลอง ได้แก่ 3.75 และ 4.54 ตามลำดับ ซึ่งหลังการทดลองมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด
3. นักเรียนที่ได้รับการพัฒนาโดยการใช้สื่อภาพยนตร์มีคะแนนค่าเฉลี่ยแรงจูงใจในการเรียนวิชาแนะแนว หลังการทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับการพัฒนาโดยการใช้สื่อภาพยนตร์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

`

การพัฒนาแรงจูงใจในการเรียนวิชาแนะแนวของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการใช้สื่อภาพยนตร์The Increasing of Matthayomsuksa 3 Students’ Motivation for Guidance Activities by Using Movie Media is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.