ผลของการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในการพัฒนาการมีส่วนร่วมและทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ
The Effects of Using Learner-Centered Teaching to Enhance Learner Participation And Critical Thinking Skills in Nursing Students, Faculty of Nursing, Payap University

: ชื่อผู้วิจัย ดร. พีรนุช ลาเซอร์
: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: หลักสูตรและการเรียนรู้
: ปี 2553
: 528

logo onec

บทคัดย่อ (Abstract)

-