ความพึงพอใจและสมรรถนะผู้เรียนต่อแผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
Satisfaction and Competencies of learners with Science and Mathematics Curriculum of the Mahasarakham University Demonstration School (Secondary)

: ชื่อผู้วิจัย นาง กนกวรรณ รัตนพลแสน
: ตำแหน่ง อาจารย์
: ประถม - มัธยมศึกษา
: ปี 2562
: 419

logo onec

บทคัดย่อ (Abstract)

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ผู้ปกครองและครูผู้สอนต่อแผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 สาขา ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ปีการศึกษา 2559-2561 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) และศึกษาสมรรถนะผู้เรียนต่อแผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพจำนวน 86 คน นักเรียนสาขาวิศวกรรมศาสตร์จำนวน 29 คน นักเรียนสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไปจำนวน 39 คน ผู้ปกครองนักเรียนสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพจำนวน 86 คน ผู้ปกครองนักเรียนสาขาวิศวกรรมศาสตร์จำนวน 29 คน ผู้ปกครองนักเรียนสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไปจำนวน 39 คน ครูผู้สอนสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพจำนวน 3 คน ครูผู้สอนสาขาวิศวกรรมศาสตร์จำนวน 2 คน ครูผู้สอนสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไปจำนวน 3 คน จำนวนทั้งสิ้น 316 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามด้วยมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย และค่าสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบวาทั้งนักเรียน ผู้ปกครอง และครูผู้สอนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อแผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไปของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ในระดับปานกลาง โดยนักเรียน ผู้ปกครอง และครูผู้สอนมีความพึงพอใจโดยเฉลี่ยในแต่ละด้านจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน ด้านรายวิชาในหลักสูตร(รายวิชาเพิ่มเติม) ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน ด้านผู้สอน และด้านวิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน
จากการสรุปสมรรถนะเพิ่มเติมของผู้เรียน พบว่านักเรียนทั้ง 3 สาขามีสมรรถนะผ่านเกณฑ์ที่กำหนดครบทั้ง 5 ด้านได้แก่ ด้านความสามารถในการสื่อสาร ด้านความสามารถในการคิด ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและสร้างสรรค์นวัตกรรมตามข้อกำหนดของหลักสูตรในแต่ละสาขาและตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ก่อนจบการศึกษา

`

ความพึงพอใจและสมรรถนะผู้เรียนต่อแผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)Satisfaction and Competencies of learners with Science and Mathematics Curriculum of the Mahasarakham University Demonstration School (Secondary) is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.