โมเดลปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
MODEL OF FACTORS INFLUENCING INTERNAL QUALITY ASSURANCE OPERATIONAL EFFECTIVENESS OF THE SMALL SIZED PRIMARY SCHOOLS IN THE NORTHEAST

: ชื่อผู้วิจัย ภูมิ พระรักษา
: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
: ประถม - มัธยมศึกษา
: ปี 2557
: 615

logo onec

บทคัดย่อ (Abstract)

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาประสิทธิผลการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2) เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และ 3) เพื่อศึกษาอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อมและอิทธิพลรวมของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิพลการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ผู้อํานวยการโรงเรียน หัวหน้างานประกันคุณภาพและครู จํานวน 2,295 คน ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก จํานวน 765 โรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2557 ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ เกี่ยวกับประสิทธิผลการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปสําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และใช้โปรแกรมลิสเรล 8.52 ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันและตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนระหว่างโมเดลสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้
1. ประสิทธิผลการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
2. โมเดลปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยโมเดลสุดท้ายมีค่าสถิติ ดังต่อไปนี้ x^2 = 237. 99, df = 208, p = 0.075, GFI = 0.97, AGFI = 0.95, RMSEA = 0.016, SRMR = 0.017 และ CN = 629.21
3. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวม เรียงตามลําดับค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 1) อิทธิพลทางตรงมี 4 ปัจจัย คือ ภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหาร วัฒนธรรมองค์การนวัตกรรม บรรยากาศองค์การแบบเปิดและภาวะผู้นําของครู 2) อิทธิพลทางอ้อมมี 4 ปจจัย คือ ภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหาร การทํางานเป็นทีม บรรยากาศองค์การแบบเปิด และภาวะผู้นําของครู 3) อิทธิพลรวมมี 5 ปัจจัย คือ ภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหาร บรรยากาศองค์การแบบเปิด ภาวะผู้นําของครู วัฒนธรรมองค์กร นวัตกรรม และการทํางานเป็นทีม และพบว่าปัจจัยทุกตัวในโมเดลร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของประสิทธิผลการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ร้อยละ 85

`

โมเดลปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือMODEL OF FACTORS INFLUENCING INTERNAL QUALITY ASSURANCE OPERATIONAL EFFECTIVENESS OF THE SMALL SIZED PRIMARY SCHOOLS IN THE NORTHEAST is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.