รูปแบบการพัฒนาบุคลากรแบบทวิภาคีเพื่อการส่งเสริมทักษะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาอาชีวศึกษา
Model of Personnel Development Through Dual Vocational Training to Promote Desirable Skills of Vocational Students

: ชื่อผู้วิจัย นายสุภัทร ชูประดิษฐ์
: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: อาชีวศึกษา
: ปี 2554
: 1047

logo onec

บทคัดย่อ (Abstract)

-งานวิจัยล่าสุด