รูปแบบการพัฒนาบุคลากรแบบทวิภาคีเพื่อการส่งเสริมทักษะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาอาชีวศึกษา
Model of Personnel Development Through Dual Vocational Training to Promote Desirable Skills of Vocational Students

: ชื่อผู้วิจัย นายสุภัทร ชูประดิษฐ์
: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: อาชีวศึกษา
: ปี 2554
: 1363

logo onec
`

รูปแบบการพัฒนาบุคลากรแบบทวิภาคีเพื่อการส่งเสริมทักษะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาอาชีวศึกษาModel of Personnel Development Through Dual Vocational Training to Promote Desirable Skills of Vocational Students is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.