การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสร้างความรู้ของนักเรียนช่างอุตสาหกรรม
The development of instructional model based on constructivist theory to enhance knowledge construction abilities of industrial vocational students.

: ชื่อผู้วิจัย นายมนต์ชัย พงศกรนฤวงษ์
: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: อาชีวศึกษา
: ปี 2553
: 1450

logo onec
`

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสร้างความรู้ของนักเรียนช่างอุตสาหกรรมThe development of instructional model based on constructivist theory to enhance knowledge construction abilities of industrial vocational students. is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.