การศึกษาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาและจัดทำฐานข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและการจัดสินใจเชิงนโยบายของหน่วยงานส่วนกลาง

: ชื่อผู้วิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
: นโยบายการศึกษา
: ปี 2559
: 14847

logo onec

บทคัดย่อ (Abstract)

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำตัวชี้วัดทางการศึกษาที่สะท้อนถึงคุณภาพของการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งพัฒนาและจัดทำฐานข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ด้วยวิธีวิทยาการวิจัยแบบผสมผสาน ได้แก่ 1) การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) ทั้งในและต่างประเทศ 2) การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ด้วยการสำรวจ รวบรวมความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับความต้องการสารสนเทศ ความคาดหวังในการใช้ประโยชน์จากสารสนเทศ แนวทางในการจัดเก็บข้อมูลที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการจัดทำตัวชี้วัดทางการศึกษาที่สะท้องถึงคุณภาพของการบริการจัดการศึกษา 3) การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในการวิจัยภาคสนาม (Field Study) ใน 4 ภูมิภาค ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก และการ Focus Group ทั้งจากผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่รับผิดชอบงานสารสนเทศของสถานศึกษา ที่มีการจัดการศึกษาในจังหวัดที่มีความพร้อม 4) การวิเคราะห์สังเคราะห์และพัฒนาตัวชี้วัดและประสิทธิภาพทางการศึกษา และ 5) พัฒนาโปรแกรมข้อมูลสารสนเทศต้นแบบสำหรับสถานศึกษาที่สามารถติดต่อระหว่างผู้ใช้กับระบบข้อมูล (User Interface) ที่เข้าใจง่าย

`

การศึกษาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาและจัดทำฐานข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและการจัดสินใจเชิงนโยบายของหน่วยงานส่วนกลาง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.