การพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นําครูระดับมัธยมศึกษา ในศตวรรษที่ 21 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
THE DEVELOPMENT OF TEACHER LEADERSHIP INDICATORS FOR SECONDARY SCHOOLS ON 21* CENTURY UNDER THE OFFICE OF THE BASIC EDUCATION COMMISSION IN THE NORTHEAST REGION

: ชื่อผู้วิจัย ณัฐชนก เนาวรังษี
: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
: ครูและบุคลากรทางการศึกษา
: ปี 2561
: 771

logo onec

บทคัดย่อ (Abstract)

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นําครูระดับมัธยมศึกษา ในศตวรรษที่ 21 สังกัดสํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ 21 เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลโครงสร้างตัวบ่งชี้ ภาวะผู้นําครูระดับมัธยมศึกษา ในศตวรรษที่ 21 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งการดําเนินการวิจัยมี 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การจัดทําตัว บ่งชี้เชิงทฤษฎี โดยการสังเคราะห์ เอกสาร แล้วสังเคราะห์เป็นตัวบ่งชี้ภาวะผู้นําครูระดับมัธยมศึกษา ในศตวรรษที่ 21 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และขั้นตอนที่ 2 เป็นการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้นําครูระดับ มัธยมศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 512 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วน ประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SASS เพื่อหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของข้อมูลที่จะมาวิเคราะห์ Basenou fe in Bartlett's Test of Sphericity unser Kaiser-meyer-olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO) และใช้โปรแกรมสาเร็จรูป LISREL วิเคราะห์องค์ประกอบและ ตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ

`

การพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นําครูระดับมัธยมศึกษา ในศตวรรษที่ 21 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ THE DEVELOPMENT OF TEACHER LEADERSHIP INDICATORS FOR SECONDARY SCHOOLS ON 21* CENTURY UNDER THE OFFICE OF THE BASIC EDUCATION COMMISSION IN THE NORTHEAST REGION is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.