การประเมินจริยธรรมทางคลินิกโดยวิธีการสอบ OSCE สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6
Evaluation of Standardized Ethical OSCE of the Final Year Medical Students

: ชื่อผู้วิจัย นายแพทย์วิเชียร เทียนจารุวัฒนา
: วัดประเมินผลการศึกษา
: ปี 2548
: 496

logo onec
`

การประเมินจริยธรรมทางคลินิกโดยวิธีการสอบ OSCE สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6Evaluation of Standardized Ethical OSCE of the Final Year Medical Students is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.