รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาแนวทางการเข้าสู่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

: ชื่อผู้วิจัย ศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์
: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: ครูและบุคลากรทางการศึกษา
: ปี 2560
: 3718

logo onec

บทคัดย่อ (Abstract)

การศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาแนวทางการเข้าสู่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1. เพื่อศึกษาคุณสมบัติ คุณลักษณะ สมรรถนะ และวิธีการที่พึงประสงค์ในการสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้าสู่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และ 2. เพื่อพัฒนาแนวทางการเข้าสู่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในอนาคต โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) แบบ Explanatory Sequential Design มีขั้นตอนการศึกษาวิจัย 2 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาคุณสมบัติ คุณลักษณะ สมรรถนะและวิธีการที่พึงประสงค์ในการสรรหาคัดเลือกผู้เข้าสู่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาแนวทางการเข้าสู่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในอนาคต มีผู้ให้ข้อมูล 2 กลุ่ม ได้แก่ 1. กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วยผู้อำนวยการโรงเรียน ครูผู้สอน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานหรือผู้แทนชุมชนผู้ปกครองนักเรียน ผู้แทนศิษย์เก่า จำนวน 370 คน จำแนกออกเป็น 1 เขตตรวจราชการส่วนกลาง และ 18 เขตตรวจราชการ เขตตรวจราชการละ 2 จังหวัด จังหวัดละ 2 โรงเรียน เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอย่างละ 1 โรงเรียน และ 2. กลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารการศึกษา และครู โดยจำแนกย่อยออกเป็น 5 กลุ่มดังนี้ 1. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในวงการศึกษา 2. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์นอกวงการศึกษา 3. อดีตผู้อำนวยการโรงเรียน 4. ผู้อำนวยการโรงเรียนปัจจุบัน 5. ครูผู้สอน จำนวนรวมทั้งสิ้น 20 คน หลังจากนั้น ได้ร่างแนวทางการเข้าสู่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและทำการตรวจสอบด้วยเทคนิคการสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจำนวน 18 คน แล้วทำการปรับปรุงแก้ไขร่างแนวทางการเข้าสู่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในอนาคตเป็นฉบับสมบูรณ์

`

รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาแนวทางการเข้าสู่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.