คู่มืองานสุขอนามัยเพื่อประชาชนริมคลองแสนแสบ
The Manual’s Good Health and Good Hygiene for People around SaenSaeb Canel

: ชื่อผู้วิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ ชิตพงศ์
: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: อื่นๆ
: ปี 2555
: 1060

logo onec

บทคัดย่อ (Abstract)

การสร้างคู่มืองานสุขอนามัยเพื่อประชาชนริมคลองแสนแสบ เป็นการพัฒนาต่อยอดจากโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยของชุมชนบริเวณริมคลองแสนแสบ ในระยะที่ 1 โดยรวบรวมข้อมูลและประเด็นความรู้ที่ได้ มาเป็นฐานข้อมูลหลักในการสร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งการกำหนดประเด็นหัวข้อในคู่มือที่สร้างขึ้นนี้เป็นการประมวลความคิดเห็นจากพยาบาลสังกัดศูนย์บริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร ที่มีพื้นที่รับผิดชอบตลอดริมคลองแสนแสบ โดยมี 4 ประเด็นหลักในการนำเสนอ ความรู้เกี่ยวกับคลองแสนแสบสุขอนามัยทางกายที่ประชาชนริมคลองแสนแสบพึงปฏิบัติ สุขอนามัยทางใจที่ประชาชนริมคลองแสนแสบพึงรู้ และข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสาธารณสุขที่รับผิดชอบตลอดคลองแสนแสบ ซึ่งจัดทำสื่อเผยแพร่ออกมาใน 2 รูปแบบ คือ แบบหนังสือสิ่งพิมพ์ และแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีการปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญก่อนนำไปเผยแพร่ จากการสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อคู่มือที่เป็นสื่อเผยแพร่ในทั้ง 2 รูปแบบ พบว่า ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มีมากกว่าหนังสือสิ่งพิมพ์ เล็กน้อย และค่าการกระจายตัวของความพึงพอใจอยู่ในระดับต่ำกว่า แบบหนังสือสิ่งพิมพ์เล็กน้อย ซึ่งค่าเฉลี่ยของด้านการนำไปใช้ประโยชน์มีค่าเฉลี่ยที่สูงกว่าด้านรูปแบบการนำเสนอในทุกแบบ ความพึงพอใจที่มีต่อคู่มือที่เป็นแบบหนังสือสิ่งพิมพ์ และ/หรือแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ในด้านรูปแบบการนำเสนอ และการนำไปใช้ประโยชน์เมื่อเทียบเกณฑ์อยู่ในระดับ พึงพอใจมากที่สุด โดยเฉพาะการนำคู่มือที่สร้างขึ้นนี้ได้รับการรับรองการนำไปใช้ประโยชน์เพื่อเป็นการสาธารณะ และการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทางตรงและทางอ้อมกับคลองแสนแสบได้ตระหนักและปฏิบัติตัวอย่างถูกหลักสุขอนามัยอย่างเหมาะสมต่อไป

`

คู่มืองานสุขอนามัยเพื่อประชาชนริมคลองแสนแสบThe Manual’s Good Health and Good Hygiene for People around SaenSaeb Canel is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.