นวัตกรรมสถาบันการเงินและการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนแบบบูรณาการ
The Financial Institutions Innovation and Integration Marketing Products Community

: ชื่อผู้วิจัย ดร.กิตติชัย นวลทอง
: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: อื่นๆ
: ปี 2556
: 2707

logo onec

บทคัดย่อ (Abstract)

การวิจัยเชิงทดลองนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อนำเสนอและเผยแพร่นวัตกรรมสถาบันการเงินและการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนแบบบูรณาการซึ่งเป็นการวิจัยแบบผสม (mixed method design) ทั้งวิธีเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยมีขั้นตอนของการวิจัย 5 ขั้นตอนได้แก่ ช่วงคิดค้น ทดลองใช้ ประเมินผล นำเสนอ และสุดท้ายช่วงเผยแพร่นวัตกรรมข้อมูลเชิงปริมาณเก็บรวบรวมด้วยแบบสอบถามที่ผ่านการหาคุณภาพด้านค่าความตรงและค่าความเชื่อมั่นกับกลุ่มตัวอย่างจำนวน 550 ตัวอย่าง ข้อมูลเชิงคุณภาพและเก็บรวบรวมโดยใช้วิธีการประชุม (Meeting) การสัมภาษณ์เจาะลึก (in depth-interview) การสนทนากลุ่มย่อย (focus group) สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณได้แก่สถิติเชิงพรรณนา การวิเคราะห์องค์ประกอบของตัวแปร การวิเคราะห์อิทธิพล และการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (Structural Equation Model--SEM) ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) ผลการวิจัยพบว่า นวัตกรรมสถาบันการเงินและการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนแบบบูรณาการประกอบด้วย (1) ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน(2) ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (3) ปัจจัยการเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรการเงินชุมชน (4) ปัจจัยนวัตกรรมสถาบันการเงินและการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนแบบบูรณาการ ซึ่งจำเป็นต้องมี ระบบเทคโนโลยี/อุปกรณ์ที่ทันสมัย มีระบบบัญชี/การเงินที่มาตรฐาน มีการใช้เครื่องมือสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ และมีความสะดวก/ง่ายต่อการใช้บริการของสมาชิกจึงจะก่อให้เกิดผลสำเร็จที่ส่งผลต่อสมาชิกส่งผลต่อคณะกรรมการและส่งผลต่อผลการดำเนินงาน โดยโมเดลนวัตกรรมตามสมการโครงสร้างที่ใช้หลักทฤษฎีทางการเงิน และแนวคิดส่วนประสมทางการตลาด 4Ps ร่วมกับ 4Cs แบบบูรณาการ มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ในเกณฑ์ดีมาก มีค่า χ2= 292.74 df = 148, P-value=0.05713 χ2/df = 1.98 RMSEA = 0.035 GFI = .96, AGFI = .95 ทำให้ส่งผลต่ออารมณ์ความรู้สึกที่พึงพอใจของสมาชิก (Emotional satisfaction--E1) ในการตัดสินใจซื้อและใช้บริการที่เพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลสำเร็จในการดำเนินงานที่เป็นผลตอบแทนในรูปกำไร (Earnings --E2) ดังนั้น ข้อค้นพบแนวคิดนวัตกรรมเป็นสมการเชิงบูรณาการจากการวิจัย 4Ps + 4Cs = 2E ถือเป็นส่วนสำคัญของ “นวัตกรรมสถาบันการเงินและการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนแบบบูรณาการ” ในรูปแบบ CB-mart

`

นวัตกรรมสถาบันการเงินและการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนแบบบูรณาการThe Financial Institutions Innovation and Integration Marketing Products Community is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.