ความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองและแรงจูงใจในการทำงานกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์สถาบันการพลศึกษา
Self Esteem and Working Motivation for Schooling Quality Improvement of the IPE Instructors

: ชื่อผู้วิจัย รศ. อุมาภรณ์ คงอุไร
: ครูและบุคลากรทางการศึกษา
: ปี 2555
: 124

logo onec

บทคัดย่อ (Abstract)

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองและแรงจูงใจในการทำงาน กับการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันการพลศึกษา ประชากรที่ใช้ในการศึกษาเป็นอาจารย์ผู้สอนทั้งหมดที่ทำการสอนในสถาบันการพลศึกษา จำนวน 842 คน ในปี พ.ศ. 2555 โดยมีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน ซึ่งในการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ได้จากสูตรคำนวณของเครซี่และมอร์แกน (สุวิมล ติรกานันท์, 2548 : 99) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 280 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองและแจงจูงใจในการทำงานกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาและผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ คณะผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วทำการวิเคราะห์โดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปคำนวณหาค่าสถิติ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

`

ความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองและแรงจูงใจในการทำงานกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์สถาบันการพลศึกษาSelf Esteem and Working Motivation for Schooling Quality Improvement of the IPE Instructors is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.