การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้มัลติมีเดียแบบสถานการณ์จำลอง (Simulation Multimedia Based Learning) วิชาฟิสิกส์ในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

: ชื่อผู้วิจัย นางสาวปัทมาพร ณ น่าน
: ตำแหน่ง ครู
: ประถม - มัธยมศึกษา
: ปี 2565
: 1234

logo onec

บทคัดย่อ (Abstract)

การวิจัยครั้งนี้เป็นการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้มัลติมีเดียแบบสถานการณ์จำลอง (Simulation Multimedia Based Learning) วิชาฟิสิกส์ในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้มัลติมีเดียแบบสถานการณ์จำลอง (Simulation Multimedia Based Learning) และเพื่อศึกษาผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้มัลติมีเดียแบบสถานการณ์จำลอง (Simulation Multimedia Based Learning) วิชาฟิสิกส์ในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ขั้นตอนการวิจัยมี 4 ระยะ ได้แก่ 1) การศึกษาข้อมลูพื้นฐาน 2) การออกแบบและพัฒนารูปแบบการจัดการการเรียนรู้ 3) การทดลองใช้ และ 4) การประเมินผล กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ปีการศึกษา 2564 จำนวน 2 ห้องเรียน จำนวน 89 คน ซึ่งได้มาโดยใช้วิธีสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ คู่มือการใช้รูปแบบการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ และ 2) เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม(ANCOVA)
ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้มัลติมีเดียแบบสถานการณ์จำลอง
(Simulation Multimedia Based Learning) ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ ซึ่งมีทั้งหมด 5 องค์ประกอบ ได้แก่ หลักการของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ วัตถุประสงค์ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ และปัจจัยสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 2) ผลจากการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้มัลติมีเดียแบบสถานการณ์จำลอง
(Simulation Multimedia Based Learning) พบว่านักเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้มัลติมีเดียแบบสถานการณ์จำลอง (Simulation Multimedia Based Learning) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

`

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้มัลติมีเดียแบบสถานการณ์จำลอง (Simulation Multimedia Based Learning) วิชาฟิสิกส์ในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.

งานวิจัยล่าสุด