การศึกษาความสอดคล้องของผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของครู/อาจารย์ สถาบันการพลศึกษา จากการประเมินด้วยตนเองและการประเมินแบบ 360 องศา
The Study of Agreement Between Self Assessment and 360 Degree Assessment of Teaching Efficiency of Teacher in Institute of Physical Education

: ชื่อผู้วิจัย นางมลิวัลย์ ผิวคราม
: วัดประเมินผลการศึกษา
: ปี 2555
: 145

logo onec

บทคัดย่อ (Abstract)

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาความสอดคล้องของผลการประเมินการปฏิบัติงานสอนของครู/อาจารย์ ระหว่างการประเมินตนเองกับการประเมินแบบ 360 องศา 2) เพื่อศึกษาความคลาดเคลื่อนเชิงปล่อยหรือกดคะแนน (Leniency Error) ระหว่างแหล่งการประเมินแต่ละแหล่ง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครู/อาจารย์ที่ถูกประเมิน มี 45 คน และได้รับข้อมูลจาก 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มครู/อาจารย์ที่ประเมินตนเอง จำนวน 45 คน เพื่อนร่วมงาน จำนวน 106 คน หัวหน้าสาขาวิชา 45 คน รองคณบดี จำนวน 23 คน และนักศึกษา จำนวน 1,004 คน และองค์ประกอบที่ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพการสอนของครู/อาจารย์ มี 10 องค์ประกอบ คือ 1) ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ 2) ด้านความรู้ความสามารถในการวัดและประเมินผล 3) ด้านบุคลิกลักษณะของอาจารย์ 4) ด้านการใช้สื่อและเทคโนโลยีประกอบ
การสอน 5) ด้านการจัดบรรยากาศการเรียนการสอน 6) ด้านความเอาใจใส่ต่อนักศึกษา 7) ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 8) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์และนักศึกษา
9) ด้านความรู้ความสามารถในเนื้อหาวิชา และ 10) ด้านเทคนิคการสอน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ผลการวิจัยพบว่า
1. การประเมินการปฏิบัติงานสอนของครู/อาจารย์สถาบันการพลศึกษา จากการประเมินด้วยตนเองและการประเมินแบบ 360 องศา โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี (x̅ = 4.051, S.D. = 0.800) 2. ผลการประเมินตนเองกับการประเมินแบบ 360 องศา ที่มีแหล่งผู้ประเมิน 5, 4 และ 3 แหล่ง มีดังนี้
2.1 การประเมินตนเองกับการประเมินแบบ 360 องศา โดยมีแหล่งผู้ประเมิน 5 แหล่ง ที่มีการกำหนดน้ำหนักคะแนนเท่ากันและไม่เท่ากัน มีความสัมพันธ์ปานกลาง (r = 0.467 และ 0.471 ตามลำดับ)
2.2 การประเมินตนเองกับการประเมินแบบ 360 องศา โดยมีแหล่งผู้ประเมิน 4 แหล่ง ที่มีการกำหนดน้ำหนักคะแนนเท่ากันและไม่เท่ากัน มีความสัมพันธ์ปานกลางถึงค่อนข้างสูง (r = .483 - .610)
2.3 การประเมินตนเองกับการประเมินแบบ 360 องศา โดยมีแหล่งผู้ประเมิน 3 แหล่ง ที่มีการกำหนดน้ำหนักคะแนนเท่ากัน มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ปานกลางถึงค่อนข้างสูง (r = .523 -.692)
3. แหล่งผู้ประเมินที่เป็นนักศึกษา และตนเองมีคลาดเคลื่อนเชิงกดคะแนน ส่วนแหล่งผู้ประเมินที่เป็นเพื่อนร่วมงาน หัวหน้าสาขาวิชา และรองคณบดี มีความคลาดเคลื่อนเชิงปล่อยคะแนน

`

การศึกษาความสอดคล้องของผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของครู/อาจารย์ สถาบันการพลศึกษา จากการประเมินด้วยตนเองและการประเมินแบบ 360 องศาThe Study of Agreement Between Self Assessment and 360 Degree Assessment of Teaching Efficiency of Teacher in Institute of Physical Education is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.