การพัฒนาเครือข่ายเพื่อหนุนเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
Development of Networks to Enrich Mathematics and Science Learning of Secondary Schools Under Nakhon Ratchasima Provincial Administrative Organization

: ชื่อผู้วิจัย รองศาสตราจารย์ ดร. ศจีรา คุปพิทยานันท์
: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: หลักสูตรและการเรียนรู้
: ปี 2555
: 1962

logo onec

บทคัดย่อ (Abstract)

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครือข่ายเพื่อหนุนเสริมกระบวนการเรียนรู้ ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยใช้กิจกรรมหนุนเสริมเป็นสื่อกลางในการพัฒนาเครือข่าย
ผลจากการวิจัยครั้งนี้ ได้กิจกรรมหนุนเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รวม 22 ผลงาน เป็นผลงานของครูสาขาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา จำนวน 6, 8, 1 และ 7 ผลงาน ตามลำดับ เป็นกิจกรรมหนุนเสริมประเภทรูปแบบ/เทคนิค/วิธีสอน จำนวน 3 ผลงาน และประเภทผลิตภัณฑ์หรือสิ่งประดิษฐ์ จำนวน 19 ผลงาน กิจกรรมหนุนเสริมที่พัฒนาขึ้นช่วยให้นักเรียนมีผลการเรียนหลังใช้กิจกรรมหนุนเสริมสูงกว่าก่อนใช้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนส่วนใหญ่พึงพอใจต่อกิจกรรมหนุนเสริมที่ครูพัฒนาขึ้นในระดับมาก จากการพัฒนากิจกรรมหนุนเสริมดังกล่าว ทำให้เกิดเครือข่ายระหว่างครูคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาด้วยกันจำนวน 58 คน จาก 25 โรงเรียน ครอบคลุมพื้นที่ 17 อำเภอ จากทั้งหมด 24 อำเภอ นอกจากนี้ ยังเกิดเครือข่ายระหว่างครูที่เข้าร่วมโครงการกับคณาจารย์ระดับอุดมศึกษาในจังหวัดนครราชสีมาอย่างน้อย 30 คน ดังนั้น เครือข่ายนี้จึงมีส่วนในการหนุนเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาอย่างเป็นรูปธรรม

`

การพัฒนาเครือข่ายเพื่อหนุนเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาDevelopment of Networks to Enrich Mathematics and Science Learning of Secondary Schools Under Nakhon Ratchasima Provincial Administrative Organization is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.