การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ โดยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
Knowledge Management for Developing Quality Assessment Process of Sisaket College of Agriculture and Technology Through Participatory Action Research

: ชื่อผู้วิจัย ดร. สิทธิศักดิ์ อาจหาญ
: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: อื่นๆ
: ปี 2555
: 1312

logo onec

บทคัดย่อ (Abstract)

การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการความรู้เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ โดยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
ผลการวิจัยพบว่า ในด้านบริบทวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษมีประวัติยาวนานกว่า 80 ปี ถึงแม้ว่ามีปัญหาในการดำเนินงานประกันคุณภาพที่ต้องได้รับการปรับปรุงอย่างเร่งด่วน แต่ด้วยปัจจัยเสริมทั้งจากภายนอกและภายในองค์กร และศักยภาพของบุคลากรมีความพร้อมต่อการนำการจัดการความรู้มาแก้ปัญหาด้วยการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในจากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ผลด้านกระบวนการจัดการความรู้ บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผนร่วมกัน การดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้ทุกขั้นตอนตั้งแต่ การบ่งชี้ความรู้ การสร้างและแสวงหาความรู้ การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ การประมวลและกลั่นกรองความรู้ การเข้าถึงความรู้ การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้ และผลสุดท้ายคือเกิดการเรียนรู้และสามารถพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในจากกระบวนการมีส่วนร่วมได้ ส่วนผลด้านกระบวนการวิจัย สามารถสร้างองค์ความรู้ด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม และผลผลิตของการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ เมื่อนำระบบที่พัฒนาขึ้นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง ก็เป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในระบบประกันคุณภาพ เสริมสร้างพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของบุคลากร ทำให้บุคลากรทุกฝ่ายให้การยอมรับเนื่องจากสามารถแก้ปัญหาในการดำเนินงานประกันคุณภาพได้อย่างแท้จริง

`

การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ โดยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมKnowledge Management for Developing Quality Assessment Process of Sisaket College of Agriculture and Technology Through Participatory Action Research is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.