การพัฒนาและประเมินสื่อการสอนทางคอมพิวเตอร์
Development and Assessment of an On-line Computer-Assisted Instruction

: ชื่อผู้วิจัย ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ พงศ์ธารา วิจิตเวชไพศาล
: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: เทคโนโลยีการศึกษา
: ปี 2555
: 7208

logo onec

บทคัดย่อ (Abstract)

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสื่อการสอนทางคอมพิวเตอร์ และประเมินประสิทธิภาพในด้านความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความถูกต้องและความเป็นประโยชน์
กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 และพยาบาลเวชบำบัดวิกฤตทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการด้วยความสมัครใจ เครื่องมือวิจัยประกอบด้วยแบบกิจกรรมและแบบสอบวินิจฉัย แบบสอบถามปลายเปิดและบันทึกข้อมูลการเรียนรู้ผ่านระบบออน์ไลน์ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที
ผลการวิจัยพบว่า มีผู้สนใจเข้าเรียนผ่านระบบออน์ไลน์จนสิ้นสุดกระบวนการเรียนรู้เป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 จำนวน 83 คน จากจำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้น 116 คน (ร้อยละ 71.55) และพยาบาลเวชบำบัดวิกฤตจำนวน 35 คน จากจำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้น 56 คน (ร้อยละ 62.50) การประเมินประสิทธิภาพสื่อที่พัฒนาขึ้นจากแบบทดสอบและแบบคำถามปลายเปิดพบว่า มีความ เหมาะสมในการใช้สื่อสารเพื่อการเรียนรู้ มีความเป็นไปได้ในการกระตุ้นให้ผู้เรียนสามารถวางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ในด้านความถูกต้อง พบว่าเครื่องมือมีความเป็นปรนัย มีคุณภาพในด้านความตรงตามโครงสร้าง ความตรงตามสภาพ ความเที่ยง ด้านความสอดคล้องภายใน ในด้านความเป็นประโยชน์พบว่า ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคะแนนพัฒนาการสูงขึ้น จากบันทึกข้อมูลการเรียนรู้ผ่านระบบออน์ไลน์พบว่า นักศึกษาแพทย์มีความนิยมต่อสื่อการสอนที่พัฒนาขึ้นในระดับปานกลางถึงดีมากจำนวน 63 คน สำหรับพยาบาลเวชบำบัดวิกฤต มีความนิยมต่อสื่อการสอนที่พัฒนาขึ้นในระดับปานกลางถึงดีมากจำนวน 35 คน

`

การพัฒนาและประเมินสื่อการสอนทางคอมพิวเตอร์Development and Assessment of an On-line Computer-Assisted Instruction is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.