การสร้างและพัฒนาชุดควบคุมการฝึกโดยใช้น้ำหนักแบบดิจิตอลสำหรับนักกีฬา
A CONSTRUCITION AND DEVELOPMENT WEIGHT TRAINING CONTROL SET FOR ATHLETE.

: ชื่อผู้วิจัย นายณรงค์ศักดิ์ พุ่มจันทร์
: อื่นๆ
: ปี 2553
: 69

logo onec

บทคัดย่อ (Abstract)

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. เพื่อออกแบบและพัฒนาชุดควบคุมการฝึกโดยใช้น้ำหนักแบบดิจิตอลสำหรับพัฒนาสมรรถภาพทางกายของนักกีฬา
2. เพื่อทดลองนำชุดควบคุมการฝึกโดยใช้น้ำหนักแบบดิจิตอลสำหรับพัฒนาสมรรถภาพทางกายของนักกีฬา
3. เพื่อศึกษาผลของการใช้การฝึกโดยใช้น้ำหนักแบบดิจิตอลสำหรับพัฒนาสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาที่มีต่อผู้ฝึกสอนกีฬาและนักกีฬา

สรุปผลการวิจัย
ชุดควบคุมการฝึกโดยใช้น้ำหนักแบบดิจิตอลสำหรับพัฒนาสมรรถภาพทางกายของนักกีฬา จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพในการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาได้เป็นอย่างดีเหมาะสมสำหรับผู้ฝึกสอน นักกีฬา และประชาชนนำไปใช้งาน

`

การสร้างและพัฒนาชุดควบคุมการฝึกโดยใช้น้ำหนักแบบดิจิตอลสำหรับนักกีฬาA CONSTRUCITION AND DEVELOPMENT WEIGHT TRAINING CONTROL SET FOR ATHLETE. is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.