การศึกษาแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการเป็นนักกีฬาเทควันโด
A STUDY OF MOTIVATION AFFECTING ON BEING TAEKWONDO ATHLETES.

: ชื่อผู้วิจัย นายดุสิต สุขประเสริฐ
: อื่นๆ
: ปี 2553
: 92

logo onec

บทคัดย่อ (Abstract)

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
(1) เพื่อศึกษาแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการเป็นนักกีฬาเทควันโดของยุวชน เยาวชนและประชาชน
(2) เพื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการเป็นนักกีฬาเทควันโดในระดับยุวชน เยาวชนและประชาชน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักกีฬาเทควันโด 3 กลุ่ม คือ (1) นักกีฬาเทควันโดยุวชน จำนวน 90 คน (2) นักกีฬาเทควันโดเยาวชน จำนวน 92 คน (3) นักกีฬาเทควันโดประชาชน จำนวน 83 คน รวมทั้งสิ้น 265 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการเป็นนักกีฬาเทควันโดที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีค่าความเที่ยง .94 นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และหาค่าที ( t – test )

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. แรงจูงใจที่ส่งผลต่อการเป็นนักกีฬาเทควันโดทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์มากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.57 เมื่อแยกแต่ละกลุ่มแล้วพบว่า นักกีฬาเทควันโดยุวชนมีแรงจูงใจอยู่ในเกณฑ์น้อยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.24 นักกีฬาเทควันโดเยาวชนมีแรงจูงใจอยู่ในเกณฑ์มากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.62 นักกีฬาเทควันโดประชาชนมีแรงจูงใจอยู่ในเกณฑ์มากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.95 และแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการเป็นนักกีฬาเทควันโดด้านการปลดปล่อยอารมณ์ ด้านการชี้นำตนเองและการสำนึก ด้านการชนะตนเอง ด้านการเข้าใจเหตุผลและด้านสมรรถภาพทางกายและสุขภาพ
2. แรงจูงใจภายในที่ส่งผลต่อการเป็นนักกีฬาเทควันโดของนักกีฬาเทควันโดยุวชน นักกีฬาเทควันโดเยาวชนและนักกีฬาเทควันโดประชาชน มีแรงจูงใจภายในแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 และแรงจูงใจภายนอกของนักกีฬาเทควันโดยุวชน นักกีฬาเทควันโดเยาวชนและนักกีฬา เทควันโดประชาชนมีแรงความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตที่ระดับ .05
3. แรงจูงใจที่ส่งผลต่อการเป็นนักกีฬาเทควันโดทั้ง 19 ด้าน ของนักกีฬาเทควันโดยุวชน นักกีฬาเทควันโดเยาวชนและนักกีฬาเทควันโดประชาชนไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05
4. นักกีฬาเทควันโดยุวชน นักกีฬาเทควันโดเยาวชนและนักกีฬาเทควันโดประชาชน มีแรงจูงใจภายในสูงกว่าแรงจูงใจภายนอก อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05

`

การศึกษาแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการเป็นนักกีฬาเทควันโดA STUDY OF MOTIVATION AFFECTING ON BEING TAEKWONDO ATHLETES. is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.