นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนระบบอีเลิร์นนิงแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ
One Stop e-Learning Management Innovation

: ชื่อผู้วิจัย รองศาสตราจารย์พิชิต ตรีวิทยรัตน์
: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: เทคโนโลยีการศึกษา
: ปี 2555
: 2929

logo onec

บทคัดย่อ (Abstract)

วัตถุประสงค์ในการวิจัยคือ สร้างต้นแบบชุดเครื่องมือการจัดการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง (e-Learning toolkit) โดยทำการศึกษาระบบการจัดการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง จากการสำรวจความคิดเห็นของคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยที่ทำการสอนระบบอีเลิร์นนิงและอาจารย์ผู้เกี่ยวข้อง 50 คน พบว่า ปัญหาการจัดการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง มี 5 ด้านคือ ครูผู้สอน (81.6%) ความพร้อมของระบบสนับสนุน (92%) ผู้บริหารการศึกษา (76%) ที่ปรึกษาระบบ (76%) และเจตคติของผู้เรียน (64%) โดยครูผู้สอนต้องเป็นแกนหลักในการจัดการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงให้สำเร็จ จึงได้สร้างชุดเครื่องมือการจัดการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง เป็นต้นแบบของหน้าเว็บ (Web page) แบบสำเร็จรูป ซึ่งมีองค์ประกอบครบถ้วน โดยใช้ Google sites ทำเป็นระบบจัดการเรียนการสอน (Learning management system) ผู้สอนมีองค์ความรู้ในวิชาที่สอนและมีความรู้พื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ก็สามารถเข้าไปใช้งาน โดยปรับแก้ข้อมูลต่างๆ ตามรายวิชาของผู้สอนได้โดยง่ายตามคู่มือและเว็บไซต์ตัวอย่าง ประกอบด้วยการลงทะเบียนผู้เรียน ประมวลรายวิชา กระดานข่าว กระดานสนทนา กระดานแนะนำอาจารย์ กระดานแนะนำผู้เรียน กระดานส่งการบ้าน กระดานถามตอบปัญหา เอกสารประกอบการเรียน กิจกรรมเสริมทักษะ แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน (ตามมาตรฐาน SCORM) แบบประเมินตนเองและเพื่อน ผู้เรียนประเมินสื่อการสอน ผู้เรียนประเมินผู้สอน ผู้สอนประเมินผู้เรียน การประมวลผลผู้เรียน ผู้ทำการวิจัยได้ทดลองจัดการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงด้วยชุดเครื่องมือดังกล่าว ในรายวิชากายวิภาคศาสตร์และรังสีกายวิภาคศาสตร์ สำหรับนักศึกษารังสีเทคนิค ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 ถึงปัจจุบัน จนประสบความสำเร็จและคาดว่าจะขยายการใช้งานไปยังครูผู้สอนในด้านอื่นๆ ต่อไป จึงสรุปได้ว่าชุดเครื่องมือการจัดการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง เป็นนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนระบบอีเลิร์นนิงแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ ที่สามารถทำได้โดยครูผู้สอนเพียงคนเดียว ลดการพึ่งพาผู้ออกแบบคอร์สแวร์อีเลิร์นนิงและผู้บริหารโครงการอีเลิร์นนิง เป็นระบบการสอนทางไกล สามารถประยุกต์ใช้ในสถานที่ห่างไกล ทุรกันดารหรือมีปัญหาความไม่สงบ

`

นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนระบบอีเลิร์นนิงแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จOne Stop e-Learning Management Innovation is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.