การพัฒนาทักษะด้านการฟัง การพูด ภาษาไทย สำหรับนักเรียนเชื้อสายจีนยูนนาน ระดับปฐมวัย โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว ด้วยกระบวนการทวิภาษา
Development of listening and speaking skills in Thai language of kindergarten Yunnannese students at Ban Mai Nongbua school by using Mother-Tongue Based Bilingual teaching process

: ชื่อผู้วิจัย นางกัญญาภัคร์ อาจหาญ
: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: ปฐมวัย
: ปี 2556
: 3254

logo onec

บทคัดย่อ (Abstract)

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากระบวนการทวิภาษา สำหรับนักเรียนเชื้อสายจีนยูนนาน ระดับชั้นอนุบาล 1 โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว และเพื่อพัฒนาความสามารถในการฟังและพูดภาษาไทยสำหรับนักเรียนเชื้อสายจีนยูนนาน ระดับชั้นอนุบาล 1 โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยรูปแบบและแนวทางการจัดกิจกรรม กระบวนการสอนแบบทวิภาษาและการจัดการเรียนการสอนภาษาท้องถิ่นเป็นรายวิชา ประกอบด้วยการบรรยายและการสาธิตการสอนในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ นิทานภาพ ฉากภาพวัฒนธรรม การเล่าเรื่องผลัด หนังสือเล่มเล็ก เล่มยักษ์ และกระบวนการสอนภาษาไทยแบบ TPR (TOTAL PHYSICAL RESPONSE: TPR) การศึกษาผลการใช้สื่อการสอนและกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะภาษาไทยของนักเรียนเชื้อสายจีนยูนนานในระดับชั้นปฐมวัยโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว ผู้ศึกษาได้ดำเนินการตลอด 40 สัปดาห์ในหนึ่งปีการศึกษา โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555 ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2556 ซึ่งผู้ศึกษาได้หาประสิทธิภาพของสื่อการสอน และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างเรียนและหลังเรียนในแต่ละแผนของสัปดาห์ ได้ค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 81.39/84.51 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ 80/80 ในการดำเนินงานศึกษาในครั้งนี้ผู้ศึกษาได้สำรวจความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อการสอน ผู้ปกครองมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

`

การพัฒนาทักษะด้านการฟัง การพูด ภาษาไทย สำหรับนักเรียนเชื้อสายจีนยูนนาน ระดับปฐมวัย โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว ด้วยกระบวนการทวิภาษาDevelopment of listening and speaking skills in Thai language of kindergarten Yunnannese students at Ban Mai Nongbua school by using Mother-Tongue Based Bilingual teaching process is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.