รูปแบบการพัฒนาครูสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนจังหวัดลำปางที่ไม่ได้จบสาขาวิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้แนวคิดเครือข่ายการจัดการความรู้

: ชื่อผู้วิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดวงจันทร์ เดี่ยววิไล
: ครูและบุคลากรทางการศึกษา
: ปี 2553
: 703

logo onec

บทคัดย่อ (Abstract)

การวิจัย ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อหารูปแบบการพัฒนาครูสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนจังหวัดลำปางที่ไม่ได้จบสาขาวิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้แนวคิดเครือข่ายการจัดการความรู้ สรุปผลการวิจัย ได้รูปแบบการพัฒนา 5 ขั้นตอน คือ ขั้นเตรียมการวิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนจังหวัดลำปางที่ไม่ได้จบสาขาวิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้แนวคิดเครือข่ายการจัดการความรู้ ขั้นพัฒนาและดำเนินการทดลองปฏิบัติการตามรูปแบบการพัฒนาครูสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนจังหวัดลำปางที่ไม่ได้จบสาขาวิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้แนวคิดเครือข่ายการจัดการความรู้ ทดลองใช้โดยการจัดค่ายอบรมภาษาอังกฤษ 2 วัน โดยใช้กระบวนที่เป็นเครือข่ายการจัดการความรู้การสอนภาษาอังกฤษ ขั้นประเมินผลรูปแบบการพัฒนาและติดตามผลการพัฒนาครูสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนจังหวัดลำปางที่ไม่ได้จบสาขาวิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้แนวคิดเครือข่ายการจัดการความรู้ ขั้นถอดบทเรียน และขั้นรายงานผล เผยแพร่ และนำไปใช้

`

รูปแบบการพัฒนาครูสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนจังหวัดลำปางที่ไม่ได้จบสาขาวิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้แนวคิดเครือข่ายการจัดการความรู้ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.