การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอาชีวศึกษาเพื่อสร้างความรู้และฝึกฝนทักษะปฏิบัติ สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

: ชื่อผู้วิจัย นายประภาส เกตุไทย
: อาชีวศึกษา
: ปี 2553
: 185

logo onec
`

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอาชีวศึกษาเพื่อสร้างความรู้และฝึกฝนทักษะปฏิบัติ สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ประเภทวิชาอุตสาหกรรม is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.