ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมจริยธรรมของครูพลศึกษาในสถาบันการพลศึกษา

: ชื่อผู้วิจัย นางจินตนา เทียมทิพร
: ครูและบุคลากรทางการศึกษา
: ปี 2553
: 122

logo onec

บทคัดย่อ (Abstract)

การวิจัยเรื่อง “ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมจริยธรรมของครูพลศึกษาในสถาบันการพลศึกษา” ในครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบศึกษาความสัมพันธ์เปรียบเทียบ โดยมีจุดมุ่งหมายในการศึกษาเพื่อ 1) เพื่อศึกษาลักษณะของสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับจิตลักษณะตามสถานการณ์และพฤติกรรมจริยธรรมของครูพลศึกษา 2) เพื่อศึกษาจิตลักษณะเดิมและจิตลักษณะตามสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมจริยธรรมของครูพลศึกษา 3) เพื่อศึกษาลักษณะของสถานการณ์จิตลักษณะเดิม และจิตลักษณะตามสถานการณ์ในการร่วมกันทำนายความแปรปรวนของพฤติกรรมจริยธรรมของครูพลศึกษา ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มลักษณะสถานการณ์ 3 ตัวแปร (การมีแบบอย่างที่ดีในการทำงานอยู่สถานการณ์ทำงานที่มีลักษณะยั่วยุน้อย มีสภาพเศรษฐกิจในระดับสูง) และกลุ่มจิตลักษณะเดิม 4 ตัวแปร (มีเหตุผลเชิงจริยธรรมสูง มีลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนสูง มีทัศนคติต่ออาชีพครูสูง ความเชื่ออำนาจในตนสูง) และกลุ่มจิตลักษณะตามสถานการณ์ 2 ตัวแปร (มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพครูสูง ความเครียดในการทำงาน) โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นครูพลศึกษาในสถาบันการพลศึกษา จำนวน 350 คน ทำการวิเคราะห์ผลทั้งในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย ซึ่งกลุ่มย่อยได้แบ่งตามลักษณะชีวสังคม ได้แก่ อายุ เพศ ระดับการศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจ อายุราชการ
สรุปผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบถดถอยพหุคูณของพฤติกรรมจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ปรากฏว่าไม่พบผลที่สนับสนุนสมมติฐานในกลุ่มรวม แต่สนับสนุนในกลุ่มย่อย 4 กลุ่ม โดยกลุ่มที่สำคัญคือ กลุ่มครูพลศึกษาที่อายุมาก กลุ่มครูพลศึกษาเพศหญิง กลุ่มครูพลศึกษาที่มีระยะเวลารับราชการนาน กลุ่มครูพลศึกษาที่มีรายได้มาก โดยมีค่าพิสัยเปอร์เซ็นต์แตกต่างระหว่าง 5.9% ถึง 10.6% โดยกลุ่มที่มีเปอร์เซ็นต์แตกต่างสูงสุดดังกล่าวคือ กลุ่มครูพลศึกษาเพศหญิง ปริมาณการทำงานของตัวทำนายชุดที่ 3 รวม 7 ตัวแปร สามารถทำนายได้ 24.1% โดยมีตัวทำนายที่สำคัญ คือ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน ความเชื่ออำนาจในตน ตามลำดับ ในขณะที่พบว่าตัวทำนายชุดที่ 1 คือ จิตลักษณะเดิม 4 ตัวแปร ร่วมกันทำนายได้ 10.7% มีตัวทำนายที่สำคัญ คือ ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
2. จากผลการวิเคราะห์แบบถดถอยพหุคูณของพฤติกรรมจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ปรากฏผลสนับสนุนสมมติฐานในกลุ่มรวม สามารถทำนายพฤติกรรมจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมได้ 21.6% โดยมีตัวแปรที่สำคัญ คือ ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู ความเครียดในงานและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ตามลำดับ ในขณะที่ตัวทำนายชุดที่ 3 คือ จิตลักษณะเดิมและสถานการณ์ 9 ตัวแปร ร่วมกันทำงานพฤติกรรมจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมได้ 13.6% โดยมีตัวทำนายสำคัญ คือ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์และรับรู้ปทัสถานทางสังคม ส่วนตัวทำนาย ชุดที่ 4 คือ จิตลักษณะตามสถานการณ์ 2 ตัวแปร ร่วมกันทำนายพฤติกรรมจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูได้ 16.0% โดยมีตัวทำนายสำคัญคือ ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครูและความเครียดในงาน ตามลำดับ

`

ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมจริยธรรมของครูพลศึกษาในสถาบันการพลศึกษา is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.