การสังเคราะห์งานวิจัยการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนในจังหวัดกาฬสินธุ์ กลุ่มสาขาวิชาการศึกษา

: ชื่อผู้วิจัย นางแจ่มจันทร์ ณ กาฬสินธุ์
: หลักสูตรและการเรียนรู้
: ปี 2553
: 444

logo onec

บทคัดย่อ (Abstract)

การสังเคราะห์งานวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ในกลุ่มสาขาวิชาการศึกษาวิจัยได้รับงบประมาณการอุดหนุนทุนวิจัยปี พ.ศ. 2553 มีจํานวน 4 เรื่อง จํานวนผู้วิจัยเป็นเพศหญิง 8 คน ใช้กรอบแนวคิดการวิจัยเชิงคุณภาพ ลักษณะการวิจัยแบบการวิจัยและพัฒนา การเลือกกลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นนักเรียนที่มีความบกพร่อง นักเรียนที่มีสติปัญญาปกติ การศึกษาตั้งแต่ระดับการศึกษาปฐมวัย-การศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้บริหาร ครู บรรณารักษ์ เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล แบบสอบถาม แบบสังเกตแบบมีส่วนร่วม แบบสัมภาษณ์ และแบบบักทึก วิธีดําเนินการวิจัย ลงพื้นที่ศึกษาบริบทพื้นที่ทําการวิจัย ศึกษาปัญหาและความต้องการ อบรม พัฒนารูปแบบ ทดลอง
ใช้ ปรับปรุง และนํารูปแบบไปใช้พัฒนาการศึกษา สังเคราะห์สรุปองค์ความรู้ นวัตกรรมที่ได้จากการวิจัย ได้แก่ “กระดานสื่อสาร” สําหรับเด็กสมองพิการ แผนการจัดประสบการณ์ด้านคณิตศาสตร์ สําหรับเด็กปฐมวัย 10 แผน แนวทางแหล่งเรียนรู้ใน-นอกห้องเรียน การละเล่นพื้นบ้านมาพัฒนาจริยธรรมเด็กปฐมวัย การนําภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน และแนวคิดที่ได้จากการวิจัย ได้แก่ การนําแผน IEP ไปปรับใช้กับเด็กปกติแต่มีปัญหา เช่น อ่านหนังสือไม่ออก เรียนรู้ช้า

`

การสังเคราะห์งานวิจัยการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนในจังหวัดกาฬสินธุ์ กลุ่มสาขาวิชาการศึกษา is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.