การศึกษาเกณฑ์ความพร้อมของสถาบันการพลศึกษาในการนำ ICT มาใช้เพื่อการบริหารและการเรียนการสอน

: ชื่อผู้วิจัย นางสาวชนิตา ไกรเพชร
: เทคโนโลยีการศึกษา
: ปี 2553
: 522

logo onec

บทคัดย่อ (Abstract)

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาเกณฑ์ความพร้อมของสถาบันการพลศึกษาในการนำ ICT มาใช้เพื่อการบริหารและการเรียนการสอน 2) ศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการใช้ ICT ในการบริหารและการเรียนการสอนของสถาบันการพลศึกษาโดยศึกษากับผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและหัวหน้าศูนย์ ICT ในสถาบันการพลศึกษาทั้ง 17 วิทยาเขต จำนวน 288 คน เกี่ยวกับความพร้อมใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านบุคลากร ด้านอุปกรณ์ ด้านโปรแกรม ด้านงบประมาณและด้านสถานที่ เครื่องมือวิจัยเป็นแบบสำรวจ (Inventory) และแบบสอบถามแบบมาตราจัดอันดับ (rating scale) 5 ระดับ เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการใช้ ICT ในการบริหารและการเรียนของสถาบันการพลศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์เพื่อหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า ในการนำระบบ ICT มาใช้เพื่อการบริหารงานและการเรียนการสอนของสถาบันการพลศึกษาต้องมีความเหมาะสม 5 ด้าน คือ ด้านบุคลากร ต้องมีหัวหน้าศูนย์ ICT ที่มีวุฒิการศึกษาและคุณสมบัติที่เหมาะสม ภายในศูนย์ ICT ต้องมีผู้ช่วยสำหรับการปฏิบัติงานและซ่อมบำรุง ต้องมีการพัฒนาความรู้ ความสามารถในการใช้ ICT ให้กับบุคลากรของสถาบัน ด้านอุปกรณ์ต้องมีการจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ การเชื่อมต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานร่วมกันได้และสามารถเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบอินเตอร์เน็ตได้ทั่วทั้งสถาบัน ภายในห้องเรียนต้องมีสื่ออุปกรณ์ที่พร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ ICT เข้ามาช่วย ด้านโปรแกรม ต้องมีการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาโปรแกรมเข้ามาใช้ในงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารและการเรียนการสอนให้มีความทันสมัย สะดวกรวดเร็ว และถูกต้อง ด้านงบประมาณ ต้องมีการเตรียมจัดสรรงบประมาณสำหรับการพัฒนา ซ่อมบำรุงระบบ ICT อย่างต่อเนื่องทุกปี และด้านสถานที่ ต้องมีการจัดศูนย์ ICT ในรูปแบบของศูนย์ ICT พร้อมอุปกรณ์อย่างเป็นรูปธรรม สำหรับการให้บริการ ควบคุมดูแลการใช้ ICT เพื่อการบริหารและการเรียนการสอนของสถาบัน ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการนำ ICT มาใช้ในการบริหารและการเรียนการสอนอยู่ในระดับปานกลาง

`

การศึกษาเกณฑ์ความพร้อมของสถาบันการพลศึกษาในการนำ ICT มาใช้เพื่อการบริหารและการเรียนการสอน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.