การพัฒนากลยุทธ์การจัดการศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา

: ชื่อผู้วิจัย รศ.ดร. สุเทพ เมยไธสง
: หลักสูตรและการเรียนรู้
: ปี 2553
: 136

logo onec

บทคัดย่อ (Abstract)

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในคณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา 2) พัฒนากลยุทธ์การจัดการศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา และ 3) จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย ผู้บริหารสถาบันการพลศึกษาแต่ละวิทยาเขต รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ และตรวจสอบกลยุทธ์จากผู้ทรงคุณวุฒิ จุดแข็งจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา คือ อาจารย์ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการทำงานและมีความชำนาญในการสอน มีเครือข่ายทั้งในส่วนภูมิภาคและประเทศเป็นที่ยอมรับของท้องถิ่นทางด้านพลศึกษาและกีฬา จุดอ่อนคือ อาจารย์ไม่สนใจในการทำวิจัย ขาดอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในบางวิชา ขาดความร่วมมือในการทำงานเป็นทีม ขาดเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการสนับสนุนการเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการ ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ไม่เพียงพอสำหรับการจัดการเรียนการสอน
สำหรับส่วนที่เป็นโอกาสของคณะศึกษาศาสตร์ คือ ใช้เครือข่ายของสถาบันการพลศึกษา ในการร่วมผลิตและพัฒนาครูและบุคลากร นักเรียนมีความต้องการเข้าศึกษามากขึ้น พัฒนาศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศให้ได้มาตรฐานสากลและมีระบบกลไกการจัดการที่ดี อุปสรรค คือ อัตราการบรรจุอาจารย์ ขาดแรงจูงใจของผู้เรียน เนื่องจากสภาวการณ์ที่มีบัณฑิตจบไปแล้วไม่มีงานทำและทำงานไม่ตรงสาขา
กลยุทธ์การจัดการศึกษาในคณะศึกษาศาสตร์ ประกอบด้วย กลยุทธ์ 5 ด้าน คือ กลยุทธ์ด้านการเรียนการสอน กลยุทธ์ด้านการวิจัย กลยุทธ์ด้านการบริหารวิชาการแก่สังคม กลยุทธ์ด้านงานศิลปวัฒนธรรม และกลยุทธ์ด้านความเป็นเลิศทางการกีฬา

`

การพัฒนากลยุทธ์การจัดการศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.