การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียด้วยโปรแกรม MOODLE วิชาว่ายน้ำเรื่องทักษะการว่ายน้ำพื้นฐาน

: ชื่อผู้วิจัย นายคเชษฐ ปุรัษกาญจน์
: เทคโนโลยีการศึกษา
: ปี 2553
: 118

logo onec

บทคัดย่อ (Abstract)

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียด้วยโปรแกรม Moodle รายวิชาว่ายน้ำ เรื่อง ทักษะการว่ายน้ำพื้นฐาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ชั้นปีที่ 1 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 โดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) จำนวน 35 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ บทเรียนมัลติมีเดียด้วยโปรแกรม Moodle รายวิชาว่ายน้ำ เรื่อง ทักษะการว่ายน้ำพื้นฐาน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบประเมินคุณภาพสื่อบทเรียนมัลติมีเดีย และแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนมัลติมีเดีย สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าประสิทธิภาพ ( E1/E2) และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนคือ ค่าทดสอบที (t-test dependent) ผลการวิจัยพบว่า
1. ประสิทธิภาพบทเรียนมัลติมีเดียด้วยโปรแกรม Moodle วิชาว่ายน้ำ เรื่อง ทักษะการว่ายน้ำพื้นฐาน มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 โดยมีค่า 80.29/84.86
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาว่ายน้ำ เรื่อง ทักษะการว่ายน้ำพื้นฐาน หลังเรียน โดยบทเรียนมัลติมีเดียด้วยโปรแกรม Moodle เรื่อง ทักษะการว่ายน้ำพื้นฐาน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. นักศึกษามีความพึงพอใจบทเรียนมัลติมีเดียด้วยโปรแกรม Moodle วิชาว่ายน้ำ เรื่อง ทักษะการว่ายน้ำพื้นฐาน ซึ่งอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31

`

การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียด้วยโปรแกรม MOODLE วิชาว่ายน้ำเรื่องทักษะการว่ายน้ำพื้นฐาน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.