การพัฒนาการเรียนการสอนวิชายิมนาสติก เรื่องการสร้างความอ่อนตัวด้วยแบบฝึกการเรียนรู้ด้วยตัวเองผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

: ชื่อผู้วิจัย นายนพดล อาษา
: เทคโนโลยีการศึกษา
: ปี 2553
: 99

logo onec

บทคัดย่อ (Abstract)

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบทเรียนมัลติมีเดียโปรแกรม Moodle การพัฒนาการเรียนการสอนวิชายิมนาสติก เรื่อง การสร้างความอ่อนตัวโดยการนำเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์มาใช้ประกอบการเรียนการสอนให้นักศึกษาสามารถเข้าเรียนทั้งในเวลาปกติและนอกเวลาเพื่อความสะดวกในยามเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบ สามารถทำการเรียนการสอนได้
ผู้วิจัยได้สร้างแบบทดสอบเรื่องการพัฒนาการเรียนการสอนวิชายิมนาสติก เรื่อง การสร้างความอ่อนตัว โดยจัดทำเป็นแบบทดสอบปรนัยชนิด 5 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ โดยนำแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องความอ่อนตัว ไปทดสอบก่อนเรียนกับกลุ่มตัวอย่างแล้วให้ศึกษาเนื้อหาบทเรียนผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เปรียบเทียบหาความก้าวหน้าทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน
ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่ากลุ่มที่ศึกษาบทเรียนมัลติมีเดียด้วยโปรแกรม Moodle วิชายิมนาสติก เรื่องความอ่อนตัว จำนวน 35 คน พบว่า นักศึกษามีความก้าวหน้าในการศึกษารายวิชายิมนาสติกเรื่องความอ่อนตัว ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ด้วยโปรแกรม Moodle มีค่าเฉลี่ยความก้าวหน้าเป็นรายบุคคลเพิ่มขึ้น ร้อยละ 7.4 และมีค่าเฉลี่ยความก้าวหน้าในภาพรวมอยู่ที่ร้อยละ 37 เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบจะเห็นได้ว่าคะแนนก่อนเรียนที่มีค่าเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 11.34 ซึ่งต่ำกว่าคะแนนหลังเรียนที่มีค่าคะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 14.51 แสดงว่าการเรียนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยโปรแกรม Moodle วิชายิมนาสติก เรื่องความอ่อนตัว มีประสิทธิภาพดี ทำให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจสามารถพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าเพิ่มขึ้น

`

การพัฒนาการเรียนการสอนวิชายิมนาสติก เรื่องการสร้างความอ่อนตัวด้วยแบบฝึกการเรียนรู้ด้วยตัวเองผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.