รายงานการวิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็ก ระยะที่ 2 : จังหวัดสงขลา

: ชื่อผู้วิจัย รศ.สุเทพ สันติวรานนท์
: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: ครูและบุคลากรทางการศึกษา
: ปี 2556
: 1211

logo onec

บทคัดย่อ (Abstract)

การจัดทำโครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งในระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2554 ได้ดำเนินการวิจัยโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างรูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดสงขลาและเพื่อกำหนดแผนปฏิบัติการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดสงขลา ตามรูปแบบที่สร้างขึ้น เพื่อนำสู่การดำเนินงานระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2555 ซึ่งผลการศึกษาในระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2554 โดยมีขอบเขตพื้นที่ดำเนินการ คือโรงเรียนขนาดเล็กที่มีจำนวนนักเรียนไม่เกิน 300 คน ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลาเขต 1 จำนวน 5 แห่ง กระจายอยู่ใน 3 ตำบล ผลการวิจัยพบว่า
1. ผลการประเมินรูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็กของโรงเรียนวัดพังกก (ประชาพิทักษ์) และโรงเรียนวัดดีหลวง โรงเรียนบ้านชะแม โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ โรงเรียนวัดนางเหล้า และรูปแบบพัฒนาครูและผู้บริหารของสถานศึกษาเครือข่าย (รูปแบบร่วม) จากผู้ทรงคุณวุฒิโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
2. แผนปฏิบัติการของสถานศึกษาในการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็ก ตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้น พบว่ามี 3 สถานศึกษาที่จัดทำโครงการการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน มี 2 สถานศึกษาที่จัดทำโครงการเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กร และการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
ซึ่งผลที่เกิดจากการนำรูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดสงขลา สำหรับในปีงบประมาณ 2555 ไปปฏิบัติใช้ในสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายทั้ง 5 แห่งดังกล่าว ก่อให้เกิดประโยชน์ในการนำองค์ความรู้ บทเรียนที่เกิดขึ้นไปปรับปรุงรูปแบบและจัดทำร่างแนวทางในการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดสงขลา เพื่อนำไปใช้ขยายผลใช้ในสถานศึกษาเครือข่ายในระยะที่ 3 ปีงบประมาณ 2556 ต่อไป

`

รายงานการวิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็ก ระยะที่ 2 : จังหวัดสงขลา is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.