รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ของนักเรียนอาชีวศึกษาเอกชน
Model for the Desired Habit Development of Private Vocational Students

: ชื่อผู้วิจัย ดร.พรสันต์ เลิศวิทยาวิวัฒน์
: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: อาชีวศึกษา
: ปี 2550
: 252

logo onec

บทคัดย่อ (Abstract)

-งานวิจัยล่าสุด