รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ของนักเรียนอาชีวศึกษาเอกชน
Model for the Desired Habit Development of Private Vocational Students

: ชื่อผู้วิจัย ดร.พรสันต์ เลิศวิทยาวิวัฒน์
: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: อาชีวศึกษา
: ปี 2550
: 553

logo onec
`

รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ของนักเรียนอาชีวศึกษาเอกชนModel for the Desired Habit Development of Private Vocational Students is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.