รายงานวิจัย การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ
Entrepreneurship Education

: ชื่อผู้วิจัย ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์
: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: หลักสูตรและการเรียนรู้
: ปี 2561
: 1273

logo onec
`

รายงานวิจัย การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการEntrepreneurship Education is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.