การศึกษาการพัฒนาพฤติกรรมการเก็บของเข้าที่ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนวัดบางศาลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา โดยใช้เพลงและกิจกรรม 5 ส
A Study of Keeping Behavioral Development of Pre-Primary Student of Watbangsala School Amphur Klong-hoiy-khong Songkhla Province by Using Song and 5s Technique

: ชื่อผู้วิจัย ปริศนา รัตนะ
: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: ปฐมวัย
: ปี 2550
: 630

logo onec
`

การศึกษาการพัฒนาพฤติกรรมการเก็บของเข้าที่ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนวัดบางศาลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา โดยใช้เพลงและกิจกรรม 5 สA Study of Keeping Behavioral Development of Pre-Primary Student of Watbangsala School Amphur Klong-hoiy-khong Songkhla Province by Using Song and 5s Technique is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.