รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาเพื่อทบทวนความต้องการกำลังคนเพื่อใช้วางแผนการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ

: ชื่อผู้วิจัย รศ.ดร.ยงยุทธ แฉล้มวงษ์
: นโยบายการศึกษา
: ปี 2559
: 21399

logo onec

บทคัดย่อ (Abstract)

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำรายงานและประมวลข้อมูลทุติยภูมิทุกรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ด้านการผลิตและพัฒนากำลังคนและทิศทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ในช่วงตั้งแต่การปฏิรูปการศึกษารอบที่สองที่ผ่านมา (พ.ศ. 2552-2561) เพื่อศึกษาความต้องการกำลังคนและศักยภาพการผลิตของสถาบันการศึกษาของประเทศไทยและสาขาที่เป็นความต้องการ/ความจำเป็นของประเทศทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อศึกษาหาแนวทางการวางแผนและพัฒนากำลังคนของประเทศให้ตอบสนองความต้องการของภาคการผลิตและบริการในบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป และสาขาที่เป็นความต้องการ/ความจำเป็นของประเทศในอนาคต (5-10 ปี ข้างหน้า) เพื่อรองรับการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และเพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะในการทำแผนยุทธศาสตร์และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในการผลิตและพัฒนากำลังคนไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม การวิจัยนี้มีขอบเขตการดำเนินงาน คือ ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและพัฒนากำลังคนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศให้รอบด้านทุกมิติ และนำข้อมูลสถานการณ์ด้านการผลิตและพัฒนากำลังคนมาปรับข้อมูลการพยากรณ์ใหม่ตามทิศทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป โดยทำการศึกษา 4 สาขา ดังนี้ (1) สาขาที่เป็นเป้าหมายหลักในการพัฒนาประเทศ (2) สาขาที่ขาดแคลนด้านอาชีวศึกษา (3) สาขาที่จำเป็น คือ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (S&T) และสาขาที่ไม่ใช่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Non-S&T) และ (4) สาขาใหม่ที่ประเทศมีความต้องการ

`

รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาเพื่อทบทวนความต้องการกำลังคนเพื่อใช้วางแผนการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.