การเปรียบเทียบความเที่ยงของคะแนนการประเมินผลงานโดยใช้กฎเกณฑ์การให้คะแนนที่นักเรียนร่วมสร้าง กับกฎเกณฑ์การให้คะแนนที่ครูสร้าง
A Comparision of Score Reliability Obtain from Scoring Rubrics Created by Students and by Teacher

: ชื่อผู้วิจัย จันทร์ฉาย สุวลัย
: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: วัดประเมินผลการศึกษา
: ปี 2552
: 1186

logo onec

บทคัดย่อ (Abstract)

-