การพัฒนาวิธีการปรับเทียบผลการเรียนโดยใช้หลักการเชื่อมโยงเชิงเส้น
A Development of Grade Calibration Methods Based on Linear Linking

: ชื่อผู้วิจัย ปิยะธิดา ปัญญา
: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: วัดประเมินผลการศึกษา
: ปี 2551
: 355

logo onec
`

การพัฒนาวิธีการปรับเทียบผลการเรียนโดยใช้หลักการเชื่อมโยงเชิงเส้นA Development of Grade Calibration Methods Based on Linear Linking is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.