การพัฒนาวิธีการปรับเทียบผลการเรียนโดยใช้หลักการเชื่อมโยงเชิงเส้น
A Development of Grade Calibration Methods Based on Linear Linking

: ชื่อผู้วิจัย ปิยะธิดา ปัญญา
: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: วัดประเมินผลการศึกษา
: ปี 2551
: 185

logo onec

บทคัดย่อ (Abstract)

-