การประยุกต์ใช้วิธีการประเมินการปฏิบัติงานสำหรับประเมินสมรรถนะของผู้ประเมินภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อต่ออายุการรับรอง
An Application of the Performance Appraisal Method to Assess the Competency of Basic Education External Evaluatorss for License Renewal

: ชื่อผู้วิจัย ศจี จิระโร
: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: วัดประเมินผลการศึกษา
: ปี 2552
: 235

logo onec

บทคัดย่อ (Abstract)

-