การประยุกต์ใช้วิธีการประเมินการปฏิบัติงานสำหรับประเมินสมรรถนะของผู้ประเมินภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อต่ออายุการรับรอง
An Application of the Performance Appraisal Method to Assess the Competency of Basic Education External Evaluatorss for License Renewal

: ชื่อผู้วิจัย ศจี จิระโร
: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: วัดประเมินผลการศึกษา
: ปี 2552
: 439

logo onec
`

การประยุกต์ใช้วิธีการประเมินการปฏิบัติงานสำหรับประเมินสมรรถนะของผู้ประเมินภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อต่ออายุการรับรองAn Application of the Performance Appraisal Method to Assess the Competency of Basic Education External Evaluatorss for License Renewal is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.