ผลการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ภายใต้สิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวัน ที่มีต่อความสามารถในการทำโครงงานและความสนใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
The Effect of Providing Mathematics Project Activities Using Daily –Life Environments Dependent on the Ability in Performing Mathematics Project and Interest in Mathematics of Matthayomsuksa V students

: ชื่อผู้วิจัย พงศธร มหาวิจิตร
: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: หลักสูตรและการเรียนรู้
: ปี 2552
: 1361

logo onec
`

ผลการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ภายใต้สิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวัน ที่มีต่อความสามารถในการทำโครงงานและความสนใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5The Effect of Providing Mathematics Project Activities Using Daily –Life Environments Dependent on the Ability in Performing Mathematics Project and Interest in Mathematics of Matthayomsuksa V students is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.